BAXI MAIN 24 Fi (i) Uživatelská příručka

Baxi S.p.A je jedním z evropských lídrů ve výrobě kotlů pro vytápění a ohřev teplé vody (závěsné plynové kotle, podlahové kotle a elektrické ohřívače vody). Certifikace CSQ pro shodu s normou UNI EN ISO 9001. Normy UNI EN ISO 9001 se vztahují na všechny fáze organizace výroby. Certifikace UNI EN ISO 9001 vám zaručuje. Systém kontroly kvality používaný v systému Baxi S.p.A. Město Bassano del Grappa, kde se váš kotel vyrábí, splňuje nejpřísnější mezinárodní normy.

Jsme přesvědčeni, že výrobek, který jste si zakoupili, splní všechna vaše očekávání. Koupě některého z výrobků Baxi splní vaše očekávání: dobrý výkon, jednoduchost a snadné používání.

Tento návod si uschovejte a použijte jej v případě jakéhokoli problému. V této příručce naleznete užitečné informace, které vám pomohou správně a efektivně používat váš výrobek.

Obalové prvky (plastové sáčky, polystyren atd.).д.) se musí držet mimo dosah dětí, tj.к. jsou potenciálním zdrojem nebezpečí.

Přestože jsme přípravě této příručky věnovali maximální péči, může obsahovat drobné nepřesnosti. Pokud si jich všimnete, nahlaste je, aby mohly být v budoucnu opraveny.

Kotle Baxi jsou označeny značkou CE. Kotle splňují požadavky stanovené v následujících předpisech:

Regulace teploty v místnosti. 5

Nastavení teploty teplé vody 5

Dlouhodobé vypnutí. Ochrana proti mrazu. 6

Bezpečnostní systém: indikátory a spouštění 6

Postup přepočtu kotle a nastavení tlaku 13

Ovládací a bezpečnostní zařízení. 16

Umístění zapalovací elektrody a elektrody snímače plamene. 18

Výtah z norem a předpisů ES pro plynové kotle. 22

Kotel je určen k ohřevu vody až do bodu varu při atmosférickém tlaku. Musí být připojen k systému vytápění a přípravy teplé vody (TUV) v souladu s jeho vlastnostmi a tepelnou kapacitou. Kotel musí být instalován kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Následující operace jsou povinné:

a) Důkladně propláchněte topný systém, vyčistěte všechna potrubí a odstraňte případné usazeniny

b) Pečlivě zkontrolujte, zda je kotel nastaven na správný typ plynu. Zkontrolujte informace na obalu a identifikačním štítku na samotném zařízení.

c) Ujistěte se, že komín není ucpaný a že na stejný komín není připojen žádný jiný spotřebič (pokud není tento komín speciálně navržen pro odvod plynů z více spotřebičů v souladu s platnými předpisy).

d) Pokud je kotel připojen ke stávajícímu komínu, musí být komín důkladně vyčištěn, aby při provozu kotle nedocházelo k zachycování spalin v komíně a tím ke vzniku nebezpečné situace.

Záruční povinnost plní organizace, která provedla první uvedení kotle do provozu. Tato organizace musí mít zákonem stanovené licence (licenci Gosgortechnadzor nebo stavební licenci, která stanoví schválení pro servis dovážených plynových kotlů). Záruční doba začíná běžet od prvního spuštění. Při prvním uvedení do provozu a následné údržbě doporučujeme obrátit se na autorizované servisní středisko BAXI. Adresy a telefonní čísla servisních středisek získáte u svého prodejce.

Při prvním zapnutí zkontrolujte následující údaje:

a) Technické údaje na výrobním štítku odpovídají napájení ze sítě (elektřina, plyn);

(b) instalace byla provedena v souladu s platnými předpisy;

c) elektrické připojení a uzemnění kotle je provedeno v souladu s tímto návodem a platnými předpisy.

Před prvním použitím je nutné z kotle odstranit ochrannou fólii. Nepoužívejte nástroje nebo brusné prostředky, které by mohly poškodit lakované povrchy.

Pro správné zapnutí kotle proveďte následující operace:

1) Připojte kotel k elektrické síti;

3) nastavte přepínač letního a zimního režimu (obr. 1, pozice 1) v

nastavte termostat na požadovanou teplotu:. léto.zima;

4) Nastavte regulátory teploty vody topného okruhu (obr. 1, poloha 12) a okruh TUV (obr.4). 1, položka 13) na zvolené hodnoty. Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček se teplota zvyšuje, otáčením proti směru hodinových ručiček se teplota snižuje.

5) nastavte pokojový termostat na zvolenou teplotu (je-li k dispozici).

Při provozu v letním režimu se hlavní hořák zapne pouze při otevření kohoutku teplé vody na směšovači.

Varování! Při prvním zapálení se hořák nemusí zapálit okamžitě (dokud se plynové potrubí neodvzdušní), což způsobí „zablokování“ kotle. V takovém případě doporučujeme postup zapalování opakovat, dokud plyn nedosáhne hořáku. Přenastavení blokovacího knoflíku (1)

přepněte krátce do polohy ( ) (viz: ). obrázek.4).

Kotle Baxi. Chybové kódy a jejich význam

Е01. Žádné zapalování. Stiskněte tlačítko ok nebo tlačítko po dobu alespoň dvou sekund “Obnovení”, Resetování E 01.

Е02. Bezpečnostní termostat proti přehřátí se spustil. Stiskněte tlačítko ok nebo tlačítko po dobu alespoň dvou sekund “Obnovení”.

Е03. Bezpečnostní termostat/presostat se spustil. snímač tahu. Pokud nelze závadu E 03 odstranit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Е04. Častá porucha v důsledku chybějícího plamene. Stiskněte resetovací tlačítko na dobu alespoň dvou sekund “Tlačítko Reset”. Pokud problém přetrvává, zavolejte servisního technika.

Е05. Vadný snímač teploty topného okruhu. Tlačítko stiskněte alespoň na dvě sekundy “Obnovení”. Pokud se problém opakuje, zavolejte odborníka.

baxi, main, začít

Е06. Vadný snímač teploty TUV. Oprava nebo výměna.

Е09. Chybné připojení plynového ventilu. Zkontrolujte připojovací kabel ovládací desky plynového ventilu, kolík konektoru plynového ventilu.

baxi, main, začít

Е10. Vadný snímač venkovní teploty. Zkontrolujte snímač. Žádný signál z hydraulického pressostatu (modely Baxi Main four 24/24f). Zkontrolujte, zda tlak v systému odpovídá požadovaným hodnotám. Pokud závada E10 přetrvává, zavolejte servisního technika.

Problém s kotlem Baxi main 24 fi

Е12. Žádný signál z diferenčního tlakového spínače. Zkontrolujte, zda tlak v systému odpovídá požadovaným hodnotám.

Е13. Vadný kontakt diferenciálního hydraulického pressostatu. Zkontrolujte, zda tlak v systému odpovídá požadovaným hodnotám.

Е15. Vadný plynový ventil. Zkontrolujte propojovací kabel mezi řídicí deskou a plynovým ventilem, v případě potřeby jej vyměňte.

Е20. Vadný snímač teploty topného okruhu (NTC). Zkontrolujte snímač nebo zavolejte odborníka.

28Е. Vadný snímač tahu (NTC). Kontrola snímače. Pokud je snímač poškozený, vyměňte jej.

Е28. Chyba snímače NTC ve zpětném okruhu. Kontrola snímače. Pokud je snímač poškozený, vyměňte jej.

Е31. Chybný přenos dat mezi řídicí elektronikou a odnímatelným panelem. Stiskněte tlačítko ok. Pokud se problém opakuje, zavolejte odborníka.

Е32. Usazování vodního kamene ve výměníku kotle Baxi.

Е35. Porucha plamene (bludný plamen). Stiskněte tlačítko ok nebo alespoň na dvě sekundy “Obnovení”. Pokud se E 35 opakuje, zavolejte technika.

Е40. Zpětné obvody Chyba snímače NTC. Kontrola snímače. V případě poškození vyměňte.

Е42. Selhání plamene. Ventilátor nefunguje (je poškozený nebo není napájen). Komín/spalinový kanál je zcela ucpaný. Problémy s elektronickou deskou.

Е50. Vadný snímač teploty TUV (NTC). Kontrola snímače. Pokud je poškozená, musí být vyměněna.

Е53. Komín je ucpaný. Zkontrolujte, zda není komín ucpaný.

Е55. Nekalibrovaná řídicí deska. Povolení funkce automatické kalibrace.

Е60. Vadný snímač pokojové teploty. Pokud je poškozená, vyměňte ji.

Почему котел BAXI Main 24 fi не запускается с первого раза.Обзор котла.

Е62. Zastaralý software na elektronické řídicí desce.

E83-E87. Chyba v komunikaci mezi řídicí deskou kotle a řídicí jednotkou. Je možný zkrat v přívodním vedení. Zkontrolujte zapojení mezi pokojovým modulem (termostatem) a deskou plošných spojů nebo rádiovou komunikací.

E90, E91. Ucpání odvodu spalin při kalibraci plynového ventilu.

Е92. Hodnota spalovacího plynu nastavená mimo povolený rozsah během kalibrace plynového ventilu. Zkontrolujte, zda se v nasávaném vzduchu nenacházejí produkty spalování.

Е96. Pokles napětí v napájecím vedení. Automatický reset. Pokud se poruchy objeví opakovaně, je třeba zavolat odborníka.

E98, E99. Vnitřní závada na řídicí desce. V případě potřeby vyměňte.

Е109. Vzduch v okruhu kotle Baxi (dočasná porucha). Zkontrolujte správnou funkci čerpadla a cirkulaci vody v systému.

Е110. Spuštění bezpečnostního termostatu při překročení teploty. Zkontrolujte snímač. Dvakrát stiskněte tlačítko OK pro restartování kotle. Pokud se nepravidelnosti vyskytují opakovaně, zavolejte servisního technika.

E117, E118. Nadměrně vysoký tlak v hydraulickém okruhu. Změřte tlak v systému.

Е119. Žádný signál z hydraulického pressostatu. Zkontrolujte, zda je tlak v systému 0 nebo vyšší.7 ku 1.5 barů.

Е125. Čerpadlo je zablokované nebo je v zařízení vzduch. Zkontrolujte, zda čerpadlo funguje a zda voda v systému správně cirkuluje. Dvakrát stiskněte tlačítko ok pro restartování kotle.

Е127. Zapnutá funkce Anti-legionella. Alarmy jsou dočasné a po ukončení funkce zmizí.

Е128. Plamen zhasne. Zkontrolujte ionizační elektrodu a kabeláž; zkontrolujte, zda se v nasávaném vzduchu nevyskytují zplodiny hoření; před výměnou dílů aktivujte funkci automatické kalibrace.

Е129. Minimální otáčky ventilátoru nižší než povolené.

130Е. NTC (snímač tahu) se vypnul. Dvakrát stiskněte tlačítko OK pro restartování kotle. Pokud se problém opakuje, zavolejte technika.

Е130. Spuštění přehřátí spalinové sondy NTC. Proveďte kontrolu čidla, správné funkce čerpadla a cirkulace vody v systému.

Е131. Vypnutí napájení kotle v důsledku chyby 125 nebo 130.

Е132. Termostat podlahového vytápění se spustil.

133Е. Přerušení dodávky plynu. Dvakrát stiskněte tlačítko OK pro restartování kotle.

Е133. Žádné zapalování (šest pokusů). Zkontrolujte, zda je správný vstupní tlak plynu. Zkontrolujte ionizační elektrodu, zapalovací elektrodu a zapojení. Zkontrolujte, zda se v přívodu vzduchu nenacházejí produkty spalování. Před výměnou dílů aktivujte funkci automatické kalibrace.

Е151. Chyba uvnitř řídicí desky. Když se na displeji zobrazí symbol. krátce stiskněte tlačítko Reset. Pokud tomu tak není, odpojte kotel od napájení na dobu asi deseti sekund. Zkontrolujte nastavení zapalovací elektrody. Pokud se závada opakuje, zavolejte odborníka.

Е153. Omylem byla stisknuta klávesa Reset. Znovu jej stiskněte (asi dvě sekundy).

Е154. Závada elektronické desky kotle. Stiskněte tlačítko Reset (asi na dvě sekundy) a poté jej stiskněte znovu, když se zobrazí E153.

Е155. Překročení počtu po sobě jdoucích pokusů o restart kotle (více než pětkrát). Stiskněte tlačítko Reset na kotli.

Е156. Síťové napětí je velmi nízké. Počkejte, dokud se napětí nevrátí na normální hodnoty. Restart se provede automaticky.

Proč se kotel Baxi Main 24 fi nespustí na první pokus.Přehled kotlů.

Е160. Zkontrolujte, zda ventilátor pracuje nesprávně. Zkontrolujte správnou funkci ventilátoru a kabeláže. Pokud problém přetrvává, zavolejte technika.

READ  Jak začít používat robotický vysavač Xiaomi

Е164. Žádný signál z hydraulického tlakového spínače. Zkontrolujte, zda tlak v systému odpovídá požadovaným hodnotám. Pokud se závady opakují, zavolejte odborníka.

Е193. Vzduch v systému. Hlášení o závadě v době. Automatický restart.

Е317. Nesprávná frekvence napájení. Zkontrolujte hodnotu síťové frekvence (Hz).

Е321. NTC čidlo okruhu TUV je vadné. Proveďte kontrolu snímače. V případě poškození vyměňte.

Е384. Parazitní plamen (vnitřní závada). Zkontrolujte, zda plynový ventil funguje správně.

Е385. Nízké napájecí napětí. Kontrola hodnoty napájecího napětí (V).

Е386. Není dosaženo prahové hodnoty otáček ventilátoru.

Občas se setkává s některými obtížemi. Kotle, které jsou využívány v souladu s realitou v zemi, někdy nejsou dodržovány normy pro dodávky plynu (skoky nebo poklesy tlaku) a není dodržována jeho kvalita (vysoké procento přípustných nečistot).

Podobné problémy se mohou vyskytnout i u elektřiny: odchylky frekvence, kolísání napětí. V důsledku toho nemusí hořáky fungovat na svůj jmenovitý výkon nebo může dojít k poruše elektroniky. Kvalita vody, která se používá jako teplonosné médium, je přitom velmi diskutabilní. Všechny tyto problémy mohou způsobit poruchu topného zařízení.

Modely kotlů Baxi, které lze opravit v našich servisních střediscích:

Eso 1.240 i, 240 i, 280 i, 1.240 Fi, 240 Fi, 280 Fi. Eso Compact 24F, 1.24 F, 18 F, 14 F, 1.14 F. Eso-3 240i, 240 Fi, 280Fi. Eso-3 Compact 1.140i, 1.240i, 240i, 1.140 Fi, 1.240 Fi, 240 Fi. Eсоfour 1.14 F, 1.24 F, 24 F. Fourtech 24, 1.14 F, 1.24 F

Main 180 Fi, 24 i, Fi. Main-5 24F, 14F, 18F. Mainfour 18 F, 24, 240 F. Main Digit 240 i, 240Fi.

Luna 1.240 i, 240 i, 280 i, 1.240 Fi, 1.310 Fi, 240 Fi, 310 Fi. Luna-3 240i, 1.310 Fi, 240 Fi, 280Fi, 310Fi. Luna-3 Comfort 1.240 i, 240i, 1.240 Fi, 1.310 Fi, 240 Fi, 310 Fi. Luna HT 1.120, 1.240, 1.280, 280, 330. Luna-3 Comfort HT 1.120, 1.240, 1.280, 240, 280, 330, Max HT 280. Luna Silver Space 240Fi, 310Fi. Luna Duo-tec MP 1.50, 1.60, 1.70, 1.90, 1.99, 1.110, 1.35. Luna Duo-tec 24, 28, 33, 1.12, 1.24, 40, 1.28.

Nuvola 240 i, 280 i, 240 Fi, 280 Fi. Nuvola-3 B40 240 i, 280 i, 140 Fi, 240 Fi, 280 Fi. Nuvola-3 Comfort 240i, 280i, 140Fi, 240Fi, 280Fi, 320Fi. Nuvola-3 Comfort HT 240, 330. Nuvola Duo-tec 16, 24.

Slim 1.150 i, 1.230 i, 1.230 iN, 1.300 i, 1.300 iN, 1.400 iN, 1.490 iN, 1.620 iN, 1.230 Fi. Slim 1.230 Fi, 1.230 FiN, 1.300 Fi, 1.300 FiN, 2.230 i, 2.300 i, 2.260 Fi, 2.300 Fi. Duotec Compact 1.24, 20, 24. Prime HT 1.120, 1.240, 240, 280, 330. Výkon HT 1.450, 1.650, 1.850, 1.1000, 1.1150, 1.1200, 1.1500.

Odstraňování závad, které se vyskytnou během provozu zařízení, probíhá v několika fázích:

Opatření pro údržbu kotlů Baxi

Poruchy a opravy topných kotlů

Chyba E 03. Termostat pro atmosférické kotle (s otevřenou spalovací komorou) nebo tlakový spínač pro turbínové kotle (s uzavřenou spalovací komorou)

Chyba e03 v kotlích Baxi hovoří o problémech s přívodem vzduchu do spalovací komory nebo s odvodem produktů spalování ze spalovací komory.

U atmosférických kotlů je tato chyba téměř jistě známkou problému s tahem, protože kontrolní čidlo je často jednoduchá bimetalová destička instalovaná na výstupu ze spalovací komory. Pokud je tah nedostatečný. kontakt kotle se v důsledku zvýšené teploty rozepne a kotel se zastaví. Pokud se problém objeví po delší době provozu, je příčinou omezení nebo snížení průchodnosti komína nebo nedostatečné proudění vzduchu do místnosti nebo spalovací komory. Samotný senzor lze také snadno zkontrolovat: při teplotě nižší než 55 stupňů by měl být zavřený a při teplotě vyšší než 65 stupňů by měl být otevřený.

U kotlů s uzavřenou spalovací komorou (vybavených ventilátorem) je systém poněkud složitější. Místo jednoduchého čidla termostatu se k regulaci tahu používá Venturiho zařízení (černá trubka) a pneumatické vzduchové relé. zařízení, které se spouští při určitém podtlaku v komíně. Venturiho zařízení a pneumatické relé jsou propojeny trubkami, což může být také zdrojem problému.

Pokud tedy není s komínem žádný skutečný problém (opravdu je), je třeba postupně odstranit zdroj problému:

Spuštění samotného ventilátoru. Pokud se ventilátor nerozběhne. není vůbec žádná trakce a je třeba hledat příčinu (buď řídicí deska nedodává ventilátoru napětí, což se téměř nikdy nestává, nebo je ventilátor vadný a je třeba ho vyměnit). Ventilátor se spustí a lopatky se roztočí? Další.

Po spuštění ventilátoru se sepne pneumatické relé. můžete jej slyšet charakteristickým „cvaknutím“ nebo pomocí zkoušečky změřit sepnutí kontaktů. Pokud kontakty nesepnou. buď není v potrubí potřebný podtlak (nedostatečný tah), nebo je relé vadné a nefunguje. Vzduchové relé lze snadno zkontrolovat. odpojte trubku v místě připojení k potrubí a sami vytvořte podtlak (ústy). Pokud relé nereaguje nebo se vypne. je třeba jej vyměnit.

Pokud relé funguje uměle. je třeba zkontrolovat lopatky ventilátoru a Venturiho zařízení. Ventilátor je třeba vyjmout a zkontrolovat, zda nejsou lopatky pokryty prachem a zda se mohou volně otáčet a zda není Venturiho trubice deformovaná nebo znečištěná. V případě potřeby vše vyčistěte a znovu vložte. Někdy ventilátor nedosahuje správných otáček a je třeba ho promazat.

Pokud vzduchové relé funguje, ale stále se zobrazuje chyba E03, zkontrolujte připojovací kabely. Stojí za zmínku, že jsme se s takovou situací v naší praxi ještě nesetkali, ani s vadnou řídicí deskou s takovou chybou.

Zdrojem problému může být také kondenzát, který se za určitých podmínek shromažďuje v trubkách.

Chyba E 04. pro kotle Baxi Luna-3 Comfort, Nuvola-3 Comfort

Chyba E 05. vadný snímač teploty topného systému

Vadná deska s touto chybou je prakticky nemožná. Pro diagnostické účely je třeba změřit odpor na vývodech snímače. při pokojové teplotě by měl být odpor přibližně 9-10 kΩ. Pokud tomu tak není, je třeba snímač vyměnit.

Chyba E 06. Vadný snímač teploty TUV

Čidla pro regulaci teploty vytápění a TUV jsou často v podstatě stejná. liší se pouze konstrukčně. Kontrola jako u chyby E05. změřte odpor na kontaktech.

Porucha E 10. nepřípustný tlak v topném systému

Kotle Baxi používají ve většině případů minimální tlakový spínač. Jedná se o čidlo, které sepne, když je dosaženo nastaveného tlaku topného systému, a rozepne se, když je tlak nedostatečný. Proto je ve většině případů nutné zkontrolovat údaj na mechanickém tlakoměru a kotel odhlásit. Jak na to. přečtěte si v samostatném článku o chybě E10 na kotlích Baxi.

Porucha E 12 a porucha E 13. stejná jako chyba E10 pro kotle Nuvola-3, Nuvola-3 Comfort.

Chyba E13 může být způsobena chybnou konfigurací řídicí desky (u kotlů ECOFOUR)

Chyba E 01

Kotel není zásobován plynem (uzavřený plynový ventil, pokles tlaku v hlavním potrubí, zanesené plynové filtry, vadný plynoměr). Plynový kotel je obvykle připojen k plynové varné desce, takže je snadné zkontrolovat přítomnost plynu. zapnutím všech plynových spotřebičů na varné desce najednou.

Některé modely kotlů vyžadují správnou polaritu, tj. fáze a nula na řídicí desce musí být správně zapojeny. V případě takové závady uživatel pozoruje následující chování: hořák se zapálí, ale charakteristické praskání zapalovací elektrody neustává (kotel nemůže detekovat plamen), po třech takových pokusech. objeví se chyba E 01. To lze snadno vyloučit změnou polohy zástrčky v zásuvce. Pokud tato manipulace nevede k pozitivnímu výsledku, je pravděpodobné, že řídicí jednotka nevidí plamen a deska vyžaduje opravu.

Problém se snímačem kontroly plamene. Pro zajištění bezpečného provozu kotle je nutné neustále kontrolovat plamen na hořáku. O to se stará speciální senzor (ionizační elektroda). V některých kotlích je konstrukčně oddělen od zapalovací elektrody, v jiných je spojen se zapalovací elektrodou. Pokud je tedy tato elektroda znečištěná (od znečištění), roztřepená a zkratovaná s tělesem kotle nebo špatně připojená k desce, dochází k problémům se zapalováním. Je také nutné zkontrolovat správnou polohu elektrody vůči hořáku a vůli podle návodu ke kotli.

Problém s plynovým ventilem nebo jeho nastavením. Poruchy samotného plynového ventilu jsou poměrně vzácné. Problémy jsou často způsobeny změnou vstupního tlaku plynu v síti, např. na začátku topné sezóny při zvýšení počtu odběratelů. Pro diagnostiku plynového ventilu změřte statický a dynamický tlak a porovnejte je s hodnotami doporučenými výrobcem. Konstrukce typického plynového ventilu má elektromagnetickou cívku, která může způsobit poruchu. jejich diagnostika se omezuje na měření odporu pomocí testeru.

Porucha řídicí desky. Pokud předchozí kontroly nevedly k zapálení kotle nebo se kotel zapálí, ale zhasne, nebo je spalování nestabilní, je možná závada na řídicí desce. V takovém případě můžete buď zkontrolovat provoz kotle se známým vadným přístrojem, nebo nechat desku diagnostikovat odborníkem.

Plynový kotel Baxi MAIN Four 24. Plynový kotel Baxi MAIN Four 24. nástěnný, komínový dvouokruhový plynový kotel s bitermálním výměníkem MAIN Four je čtvrtou generací kotle od světoznámého výrobce topné techniky Baxi, který navazuje na velmi známou řadu CIS MAIN Digit.

Díky malým rozměrům (730 x 400 x 299 mm) lze kotel Baxi MAIN Four instalovat v jakémkoli, i tom nejmenším prostoru. Nový digitální ovládací panel s velkým LCD displejem a tlačítkovými ovladači usnadňuje obsluhu kotle a je přístupný pro každého. Tyto dvouokruhové kotle Baxi Main Four jsou posledním produktem modernizace tradiční řady kotlů Main Four.

Hlavní čtyřka je ještě menší a má uživatelsky přívětivý LCD displej s digitálními ovládacími prvky. Vlastnosti zařízení Baxi MAIN Four 24:.

Displej z tekutých krystalů;. Ultrakompaktní rozměry (734030) viz;. Možnost připojení čidla venkovní teploty, pokojového termostatu a programovatelného časovače;. Digitální ovládání;. Bitermální výměník tepla;. Oběhové čerpadlo. Použijte jedno z tlačítek pro vytvoření záložky.

Baymak Baxi 24 fi sorunu. Ismail Pamuk Caldera Baxi Main 24 FI. Reparación, desarmado y piezas Trvání: 7:32. Výchozí název 3 421. Chcete-li začít stahovat příručku, klikněte na tento odkaz: Stáhnout návod ke kotli Baxi MAIN Four 24. Baxi S.p.Jeden z předních evropských výrobců návodů k instalaci kotlů Elektrické schéma MAIN 24 Fi Baxi S.p.A jeden z předních evropských výrobců. Připojte komín a vzduchové potrubí podle pokynů uvedených v části.

Děkuji. Stahování příručky zahájíte pomocí tohoto odkazu:.

19 recenzí plynových kotlů. Před instalací tohoto kotle jsme měli starý podlahový plynový kotel. velký, hlučný a špinavý, litinové radiátory a ohřívač teplé vody, který se čistil dvakrát ročně. Koupili jsme si pěknou novou Baksi, místo dvou obrovských věží je teď úhledná bílá krabice, vše je pohodlné, jednoduché a čisté, i když náklady na kotel a instalaci byly vysoké. a nové baterie a trubky.

READ  Jak zavěsit sušičku na nádobí v kufříku

Fungoval dobře po celé léto, podzim i zimu a nemusel být zapnutý na maximum. fungoval dobře i v extrémně chladném počasí. Když přišlo jaro, začaly problémy. někdy hlásil chyby, že nemá dostatečný tlak, a někdy se vypnul kvůli průvanu. Zavolal si údržbáře. vyměnil nějaké čidlo a začalo to zase fungovat dobře. léto, podzim, zima. Další jaro, další problémy, opět chybí trakce. Pak to nějak zmizí a funguje to dobře. Celkově je tedy kotel spokojen, ale přesto se občas prosmýknou nepříjemné njuky.

Funguje od prosince 2008, zatím bez závad, dobře topí. ani při 27 mrazech teplota nad 65-70 stupňů nestoupla. S horkou vodou trochu horší. pokud zapnete najednou ve dvou bodech. nezvládá ohřev. je to jen teplé, a pokud zapnete jeden bod, ale tenký proud. pak příliš horký. Chápu, že pokud tlak vody klesne, modulace plamene by měla fungovat, ale z nějakého důvodu tomu tak není. Ale můžeme se s tím smířit, takže celkový dojem z kotle je dobrý. Stanislav Smirnov (1).

Kotel mi vyhovuje, dům je malý a průměrná spotřeba je 6-8 metrů krychlových.

denně, teplé při všech teplotách. Funguje dobře a teplá voda, obecně, žádné velké stížnosti. Ale je tu nuance, která znepokojuje. jednou nebo dvakrát za dva nebo tři dny se může samovolně přetížit, zcela odpojit a během několika sekund se vrátí a pokračuje v práci, jako by se nic nestalo. To se obvykle děje, pokud vím, před spuštěním hořáku. Nemůžu říct, že by to byla chyba, ale je to trochu otravné. Krasnodar, Dmitrij (1). Ve druhém roce provozu kotel zlobil vypínáním (obvykle v noci) a chybou E035.

Mohlo by se také vypnout při přepnutí na přívod vody se stejnou chybou. Konzultace po telefonu se službou nic nedala. pravděpodobně skoky napětí (kotel je zapnutý přes stabilizátor). Otevřel jsem kotel a začal vše vizuálně kontrolovat s otevřeným manuálem. A zjistil jsem, že vzdálenost mezi hořákem a elektrodou. jen jiskřiště. je asi 6 mm, což je mnohem více než výše uvedené 3 mm. Upravil jsem elektrodu, nastartoval a od té doby jsem na E035 zapomněl. nikdy se nevyskytla. Nikolaj, Artěmovsk (1). Samostatně stojící dům, 120 m2.

Kotel neměl žádné problémy kvůli závadě kotle, ale byla to naše chyba, když jsme odjeli na dovolenou a nevypnuli ho. V důsledku toho deska během bouřky vyhořela a musela být vyměněna. Po 5 letech se voda ve výměníku začala vařit, na čištění už bylo pozdě, pouze výměna. Toto období není pro naši tvrdou vodu špatné. Rozhodli jsme se kotel nevyměnit, ale koupit nový, protože fungoval dobře a byla na něm spousta dalších závad. Kotel je zapnutý již rok.

Na léto jsme ho vypnuli a pak jsme měli špatné počasí a rozhodli jsme se ho znovu zapnout. Kotel se zapíná přes stabilizátor, není zapnutý ani displej. Není jasné, zda předtím došlo k bouřce. vasilij kulikov (1). V listopadu 2013 jsem si koupil Baxi 24F. Měl by být přívod vzduchu do kotle dodatečně otevřen (přívod vzduchu), pokud je venkovní teplota 20 stupňů Celsia?

Technik mi poradil, abych otevřela jednu ze dvou, aby kotel bezpečně fungoval! Naléhavá rada a odpověď. První zima se vydařila, až na silné mrazy Čidlo tahu se spustilo kvůli námraze na koxiálním roštu, který se musel roztopit a kotel se automaticky spustil.

Nyní je topení vypnuto. Kotel nepracuje v letním režimu. co dělat? tlak vody je dobrý, na displeji se zobrazuje pouze nápis „kohoutek“ a teplota studené vody (16C), nastavená na 55C. bez znamení plamene.

řekni mi, co je špatně. Jak přepnu kotel do „letního“ režimu, když se na displeji zobrazí „kohoutek“, teplota vody 16C, nastavená na 55C?

symbol plamene chybí. co dělat? V zimě fungoval dobře jak na vodu, tak na topení. Přepínání mezi zimním a letním režimem je u kotlů obvykle intuitivní. Nebo se podívejte do návodu k obsluze kotle a zjistěte, co se tam píše.

Charakteristickým rysem těchto kotlů je schopnost pracovat ve dvou teplotních rozsazích regulace topného systému 35-80 °C a 35-45 °C (režim „teplá podlaha“). Tři roky. žádné problémyNyní chyba E26 (voda necirkuluje), i když voda teče dobřeNechápu, co je špatně. Může někdo čelit tomuto problému Je možné najít širší instrukce F1-F18? Kotel BAXI24 Chci připojit venkovní teplotní čidlo a termostat pro místnost Který bych měl pro tento model koupit?

Komentáře (Otázka-odpověď). Alexander: Kotel je výkonný, velký atd. Můj soused s Vyacheslav: Odstraňte přední víko, otevřete víko a alexander: Tlačítko start na našem kotli nainstalované Larisa: zavolejte do místní plynárenské společnosti a oni vám řeknou Ahmat: kotel Imergaz EOLO STAR, 6 litinových baterií

Maria: Jaká je velikost kohoutů ke kotli Natálie: Chci přivést plyn do domu ve vesnici Cachan Irina: Dobrý večer! Vlastním pozemek a také Murad: Pokud 100 kv bude běžet, kolik ha Eugene: Mýlíš se, bitermiky jsou ekonomická třída, nemají žádné Vladimír: Mám stejný problém Chyba 5P3.

Na cestách Lubov: Ahoj Julie!Stejný problém. Můj známý Plynové spotřebiče pro domácnost.

Katalog plynových kotlů. Novinky, nejnovější články. Copyright © 2009-2014 mingas.

Baxi MAIN 5 24 Fi Uživatelská příručka [ru]

Jsou navrženy tak, aby zajišťovaly dobrou obsluhu, jednoduchost a snadné použití.

Tento návod si uschovejte a použijte jej v případě jakéhokoli problému. V této příručce najdete užitečné informace, které vám pomohou správně a efektivně používat váš výrobek.

Naše společnost prohlašuje, že tyto modely kotlů jsou označeny v souladu se základními požadavky níže uvedených směrnic:

Neustále pracujeme na zdokonalování našich produktů a vyhrazujeme si právo kdykoli změnit informace v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Tato příručka je určena jako informační podpora a nesmí být považována za smlouvu s třetími stranami.

NASTAVENÍ TEPLOTY DODÁVKY TEPLA A TEPLOTY TEPLÉ VODY.

VYPNUTÍ NA DELŠÍ DOBU. OCHRANA PROTI MRAZU.

POKYNY PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU.

PŘIPOJENÍ ČIDLA VENKOVNÍ TEPLOTY.

POSTUPY PRO PŘESTAVBU KOTLE NA JINÝ TYP PLYNU.

ZOBRAZENÍ PARAMETRŮ (FUNKCE INFO).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SERVISNÍMI TECHNIKY.

REGULACE A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ.

Nebezpečí poškození nebo poruchy během provozu. Dbejte zvýšené opatrnosti a provádějte varování před riziky pro osoby.

Než se dotknete horkých částí, počkejte, až zařízení vychladne.

Elektrické části jsou pod napětím, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tvorba ledu v důsledku nízkých teplot je možná.

Hořlavý materiál nebo plyn.

Věnujte zvláštní pozornost užitečným informacím, které vám pomohou správně používat váš výrobek.

Neprovádějte/nepoužívejte žádné z položek uvedených vedle symbolu.

Nezapínejte žádné elektrické spotřebiče (nesviťte).

Větrejte místnost otevřením dveří a oken.

V blízkosti kotle nepoužívejte a/nebo neskladujte snadno zápalné materiály (rozpouštědla, papír atd.). д.) v blízkosti kotle.

Před prováděním jakýchkoli operací odpojte napájení kotle.

Obalové prvky (plastové sáčky, polystyren atd.).д.) musí být uchovávány mimo dosah dětí, t.к. jsou potenciálním zdrojem nebezpečí.

baxi, main, začít

Spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Společnost BAXI je evropským lídrem v oblasti kotlů a high-tech topných systémů a je držitelem certifikátu CSQ pro systémy řízení kvality (ISO 9001), environmentálního managementu (ISO 14001) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001). Tato certifikace potvrzuje, že strategické cíle BAXI C.п.A. jsou ochrana životního prostředí, spolehlivost a kvalita výrobku a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Společnost se neustále snaží tyto aspekty zlepšovat s cílem dosáhnout co největšího zlepšení

Kotel je určen k ohřevu vody na bod varu při atmosférickém tlaku. Připojuje se k topnému systému a k systému přípravy teplé vody v souladu s jeho vlastnostmi a kapacitou. Kotel musí být instalován kvalifikovanou osobou. Kotel musí být nainstalován před instalací:

Zkontrolujte, zda je kotel přizpůsoben pro provoz s tímto typem plynu. Tyto informace jsou uvedeny na obalu a na výrobním štítku kotle.

Zkontrolujte, zda je v kouřovodu dostatečný tah a zda nejsou v kouřovodu žádná omezení nebo překážky a zda se do něj nedostávají cizí spaliny, pokud není kouřovod speciálně navržen pro více než jeden spotřebič v souladu s platnými normami a předpisy.

Při připojování kouřovodu ke stávajícímu komínu zkontrolujte, zda je komín zcela volný, tj.к. Při provozu kotle se mohou od stěn komína oddělovat částice sazí a blokovat výstup spalin, čímž vzniká nebezpečná situace.

Kromě toho je třeba dodržovat následující opatření, aby byla zachována platnost záruky na spotřebič a jeho správná funkce.

1.1 Pokud je tvrdost vody vyšší než 20º F (kde 1º F = 10 mg uhličitanu vápenatého na litr vody), musí být instalován polyfosfátový nebo podobný systém změkčování vody, který odpovídá platným předpisům.

1.2 Po instalaci a před použitím zařízení důkladně propláchněte.

1.3 Materiály použité v teplovodním okruhu jsou v souladu se směrnicí 98/83/ES.

2.1 Nová instalace: Před instalací kotle je třeba topný systém předem vyčistit, aby se odstranily případné usazeniny nebo nečistoty (vyzdívky, sváry, rozpouštědla), a to pomocí běžně dostupných kyselých a nealkalických čisticích prostředků, které nenapadají kovy, plasty a pryž. Aby se zabránilo poškození vodním kamenem, je třeba použít inhibitory, jako je SENTINEL X100 a FERNOX Protettivo pro topné systémy. Při používání čisticích prostředků je třeba důsledně dodržovat návod k jejich použití.

2.2 Stávající instalace: Před instalací kotle je nutné topné zařízení nejprve vyprázdnit a vyčistit od nečistot a usazenin, a to pomocí běžně dostupných látek. Doporučené čisticí prostředky pro zařízení: SENTINEL X300 nebo X400 a FERNOX rigeneratore pro topná zařízení. Při používání čisticích prostředků je třeba důsledně dodržovat návod k jejich použití. Připomínáme, že přítomnost usazenin v topném zařízení vede k problémům s provozem kotle (přehřívání a hlučný výměník)

Kotel musí být poprvé uveden do provozu kvalifikovaným technikem. Musí být zajištěno následující:

Systém musí být v souladu s platnými předpisy.

Spotřebič musí být správně připojen k napájení a uzemňovací soustavě.

Nedodržení výše uvedených požadavků má za následek ztrátu záruky výrobce. Informace autorizovaných technických servisů najdete na přiloženém listu. Před prvním spuštěním odstraňte z kotle ochrannou fólii. Aby nedošlo k poškození lakovaných povrchů, nepoužívejte při mytí a čištění drsné nástroje ani abrazivní čisticí prostředky.

Přívodní teplotu kotle je třeba nastavit podle typu instalace. U instalací s termosifony (radiátory) se doporučuje nastavit maximální teplotu přívodu topné vody na 60 °C a tuto teplotu zvýšit, pokud nelze dosáhnout požadovaného vnitřního komfortu. V případě instalace se sálavými panely v podlaze nepřekračujte teplotu stanovenou projektantem systému. Doporučujeme použít venkovní sondu a/nebo ovládací panel, který automaticky přizpůsobí přívodní teplotu atmosférickým podmínkám nebo vnitřní teplotě. Tím se zabrání tomu, aby se zbytečně vytvářelo tolik tepla, kolik je potřeba. Nastavte teplotu v místnosti, aniž by došlo k jejímu přehřátí. Zvýšení o jeden stupeň vede ke zvýšení spotřeby energie přibližně o 6 %. Podle účelu místnosti je také nutné nastavit teplotu v místnosti. Například ložnice nebo méně využívané místnosti lze vytápět méně. Používejte hodinové programování a nastavte teplotu v místnosti v noci přibližně o 5 °C nižší než ve dne. Větší snížení není ekonomicky výhodné. Pouze v případě delší nepřítomnosti, např. dovolené, lze nastavení teploty dále snížit. Nezakrývejte radiátory, abyste zabránili správné cirkulaci vzduchu Nenechávejte okna pootevřená, abyste vyvětrali místnost, ale na krátkou dobu je otevřete úplně.

READ  Jak odstranit plastový zápach z multifunkčního vařiče

Úspory energie lze dosáhnout nastavením teploty teplé vody bez míchání se studenou vodou. Dodatečné ohřívání vody plýtvá energií a zvyšuje tvorbu vodního kamene.

Návod k obsluze kotle Baxi MAIN 24 Fi (i)

Jak používat naše webové stránky OnlineManuals.Naším cílem je poskytnout vám rychlý přístup k návodu k obsluze kotle Baxi MAIN 24 Fi (i). Pomocí online prohlížení můžete rychle projít obsah návodu a najít řešení problému s kotlem Baxi MAIN 24 Fi (i).

Pro vaše pohodlí Pokud vám nevyhovuje listování návodem k obsluze kotle Baxi MAIN 24 Fi (i) přímo na webových stránkách, máte dvě možnosti řešení:

Zobrazení v režimu celé obrazovky. Chcete-li si snadno prohlédnout uživatelskou příručku (aniž byste ji museli stahovat do počítače), můžete použít režim celoobrazovkového prohlížeče. Chcete-li zobrazit návod k použití kotle Baxi MAIN 24 Fi (i) na celé obrazovce, použijte tlačítko „Otevřít v prohlížeči Pdf“. Nahrání do počítače. Návod ke kotli Baxi MAIN 24 Fi (i) si můžete také stáhnout do svého počítače a uložit do souborů.

Mnoho lidí dává přednost čtení dokumentů v tištěné podobě před čtením na obrazovce. Na našich webových stránkách je k dispozici také možnost vytisknout si uživatelskou příručku, kterou můžete využít kliknutím na ikonu „tisk“ v prohlížeči Pdf. Není nutné tisknout celý návod ke kotli Baxi MAIN 24 Fi (i), můžete si vybrat pouze potřebné stránky návodu.

Návod k použití plynového kotle Baxi Main 24 Fi

Každý majitel domu si nedokáže představit život bez individuálního vytápění.

Optimální je možnost kombinace vytápění a ohřevu vody v jednom zařízení.

Na trhu je velké množství zařízení, která mají vysoké spotřebitelské vlastnosti.

Jedním z ikonických příkladů topných zařízení je plynový kotel Baxi Main 24 Fi, jehož technické možnosti byly testovány pro ruské klimatické podmínky.

Bližší pohled na tento spotřebič oceňovaný spotřebiteli.

Recenze: Plynový kotel Baxi Main 24 Fi. Kotel s problémy

V dnešním světě vysokých účtů za služby musíme najít způsoby, jak služby zlevnit. S plynem si tak můžete sami zajistit nezávislé vytápění a celoroční ohřev vody, což je pro obyvatele velkých měst vzácné. Proto se mnoho lidí uchyluje k používání plynových kotlů (ale je dobré, když je v domě plyn).V našem případě se jedná o nástěnný vysoce účinný plynový kotel Baxi main 24 fi. Kotel je instalován v kuchyni a je ukryt ve skříni, aby nenarušoval celkový pohled na kuchyň a byl chráněn před všudypřítomnými dětmi.

Kotel je poměrně mělký, jeho hloubka je přibližně 32 cm, 73 cm.4 vysoké a 40 cm široké.

Na přední straně kotle jsou tři ovládací prvky, abych byl upřímný, sám jsem na ně nepřišel, i když s kotlem žijeme už půl roku.

Při přepnutí kotle do zimního režimu se žárovky rozsvítí v závislosti na teplotě nastavené regulátory (kterou neznáme, protože kotel nemá informační obrazovku a můžeme pouze předpokládat, že daná instalace má tuto konkrétní teplotu).Když teplota dosáhne 70 stupňů, může být z kotle cítit silná horečka a vzhledem k tomu, že je kotel ukrytý ve skříni, může jeho otevření způsobit vyrážku teplého vzduchu.

Ale zde je nejproblematičtější věc s tímto kotlem, když přepneme kotel do letního režimu nebo snížíme teplotu pod 25 stupňů, tlak v kotli klesne. A kotel hlásí chybu, kontrolka při 60 stupních začne blikat. Chcete-li kotel vyřadit z provozu, vyšroubujte ventil a nechte plyn proudit, dokud se šipka na barometru nedostane do zeleného pásma, neozve se hlasité „cvaknutí“ a kotel opět funguje. Pokud však teplotu nepřidáte ihned nebo pokud nepoužijete horkou vodu, po půl hodině se chyba objeví znovu.

Na obrázku níže je znázorněno připojení celého potrubí ke kotli (plyn, voda, zpátečka). Na spodním panelu je barometr umístěn na místě, které není příliš vhodné pro oko.

Na přívodu vody do kotle je namontován filtr.

Každé potrubí je vybaveno ventilem pro uzavření vody.

Jedná se o potrubní systém, který vede do topného systému.

V okamžiku, kdy je kotel v poruše, začne z tohoto systému potrubí unikat voda. Plechovky musíte vložit dovnitř.

Bydlíme v nájemním bytě, v bytovém domě, takže vzduchové potrubí máme v celkové ventilaci, jak je to bezpečné, jsem jen laik těžko posoudit.

Na další stěně od kotle máme v bytě regulátor teploty. Když je teplota na tomto regulátoru nastavena pod 25, kotel se dostane do chyby. Kdo za to může, zda instalatéři nebo kotel, nedokážu posoudit.

Co jiného mohu říci, abych ospravedlnil tento model kotle, líbí se mi skutečnost, že při běžném provozu voda vždy teče horká, je ohřívána „živá“, nevyčerpá se při koupání, nestane se trochu teplá, je to vždy horká voda. hot.Pro ty, kteří by měli zájem se s kotlem lépe seznámit, přikládám fotografie návodu.

příručka je rozdělena na dvě části, jednu v němčině a druhou v ruštině, každá část je rozdělena na dvě další podsekce pro uživatele a techniky.

Jsou zde uvedeny všechny základní informace o prvním spuštění, základní pravidla pro používání kotle a způsoby jeho obsluhy.

Zobrazeny jsou také způsoby regulace teploty v místnosti a teplé vody.

Pro ty, kteří instalují kotel v soukromém domě, jsou k dispozici informace o tom, jak jej vypnout a chránit před zamrznutím. (Chyba tohoto typu, která by se vyskytla v soukromém domě, by mohla způsobit zamrznutí systému)

Na fotografii výše je uveden seznam závad.V části pro techniky jsou uvedeny podrobné pokyny k instalaci a připojení kotle.

Pro mě, jako pro obyčejného laika, jako pro ženu, je to temný les.

Abych to shrnul, chci poznamenat, že kladů není mnoho. horká voda bez přerušení, malé kompaktní rozměry; rychle ohřívá vodu a místnost.Existuje několik nevýhod:1. Při přepnutí do režimu „Léto“ nebo snížení teploty na 25 stupňů dochází k neustálým chybám;2. Úniky;3. Nepohodlné umístění barometru;4. Neexistuje žádná elektronická informační obrazovka.Doufám, že můj malý přehled bude užitečný a tento model vás mine. A jasně vidět, co ve skutečnosti vyjádřil potíže a problém s poklesem tlaku v systému, připojené k přezkumu videa.

Recenze: Plynový kotel Baxi Main 24 Fi. Nevím, co bychom si bez něj počali

Obecně jsme s prací plynového kotle spokojeni, jen občas přestane téct teplá voda kvůli poklesu tlaku. To je indikováno blikající kontrolkou. Zvýšení tlaku není obtížné, trvá jen několik minut, provedeme to tak, že kotel nastavíme spodním spínačem do polohy 0 a odšroubujeme knoflík na spodní straně kotle. Poté počkáme, až se tlak zvýší (je třeba se podívat na zařízení instalované pod ním), a pokud jsou údaje správné, utáhneme knoflík zpět. Počkám, až tlačítko přestane blikat a problém se odstraní. Není to obtížné, ale může to být nepříjemné a měli byste to mít vždy na paměti.

Měli byste také vědět, že se doporučuje čistit kotel každý rok a že to není levná záležitost. Loni jsme mu zaplatili 2500 a nemůžeme se ho zbavit.

Jinak kotel běží bez problémů a někdy se ho nedotkneme měsíc nebo dva. Obvykle přepínáme regulátor ze zimního režimu na letní otáčením knoflíku (kolem knoflíku jsou ikony slunce a sněhové vločky).

Ohřev lze regulovat otáčením knoflíku uprostřed a vodu z kohoutku spínačem v horní části. Všude jsou šipky a nápovědy, takže je to snadné pochopit.

Když je kotel v provozu, téměř vždy svítí nějaké kontrolky, v závislosti na tom, které režimy jsme zapnuli. V případě poruchy se kontrolka nerozsvítí, ale bliká vedle příslušného symbolu, takže ji musíte pečlivě sledovat.

Proto doporučuji těm, kteří mají problémy s vytápěním a ohřevem vody, aby se na tento kotel podívali blíže, protože s ním si je můžete regulovat sami podle svého pohodlí a libosti, stejně jako my.

Zahajovací práce

Uvedení do provozu hlavního čtyřiadvacetipalcového kotle Baxi by měla provádět organizace, která je držitelem licence pro servis speciálních plynových topných zařízení stanovené spolkovým zákonem. Od okamžiku prvního uvedení do provozu je stanoven začátek záruční doby.

Při uvádění kotle do provozu zkontrolujte, zda jeho technické vlastnosti odpovídají všem parametrům elektrické a plynové sítě. Poté se kotel uvede do provozu.

 • Napájení kotle je zapnuto.
 • Plynový kohout je otevřen.
 • Otočte knoflík přepínače do správné polohy „zima“ nebo „léto“.
 • Chcete-li zapálit hořák, otočte knoflíkem regulátoru teploty pro systém vytápění a ohřevu vody.
 • Chcete-li zvýšit teplotu vody nebo chladicí kapaliny, otočte ovládacím knoflíkem ve směru hodinových ručiček; chcete-li ji snížit, otočte jím proti směru hodinových ručiček.
 • Při prvním spuštění se může stát, že hořák nezapálí okamžitě kvůli vzduchu v plynovém potrubí. Pro pozitivní výsledek postup opakujte.
 • Plynový ventil kotle je vybaven elektronickým systémem modulace plamene, který reguluje přívod plynu do hořáku.

Po spuštění kotle a jeho správné funkci je nutné uzavřít smlouvu o servisu plynového zařízení s regionální plynárenskou službou v daném regionu. Poté máte po dobu jednoho roku zaručenou opravu.

Spuštění kotle

Před instalací kotle a připojením všech komponent je nutné provést zkušební provoz kotle.

 • Naplňte systém a kotel vodou. Na stupnici nastavte přívodním nebo vypouštěcím kohoutem tlak 0,7-1 mbar. Je nutné pomalé plnění okruhu v důsledku postupného odvzdušňování. Nastavení přepínače režimu na 0.
 • Zapnutí napájení.
 • Otevřete plynový kohout.
 • Nastavte režim vytápění na letní nebo zimní.
 • Nastavte teplotu (ve směru hodinových ručiček zvyšujte teplotu, proti směru hodinových ručiček zvyšujte teplotu).Snížené).

Důležité! Vzhledem k přítomnosti vzduchu v systému se spuštění nemusí napoprvé podařit, opakujte jej, dokud se kotel normálně nespustí.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS